ALGEMENE VOORWAARDEN TIFFO DESIGN

Aankoop producten

Een aankoop is bindend.  Bij aankoop van een product verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen.  De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag. 

Afwerking

De afwerking van de foto’s gebeurt professioneel en met professionele software. De aflevering van de foto’s gebeurt in een jpg-fotoformaat. RAW bestanden (digitale negatieven) worden onder geen beding aan de klant afgeleverd. Proefdrukken worden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen, en om te zetten in zwart-wit (indien van toepassing). Mogelijke bewerkingen die Tiffo Design kan doen zijn: miniem en realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, enz. Beelden die bewerkt worden voor afdrukken worden gebruikt voor fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen. Indien de klant bijkomende bewerkingen wenst (zoals: onderdelen verwijderen, uitvloeien, kleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden volgens uurprijs digitale bewerkingen. 

Levertermijn

De klant mag verwachten dat foto’s voor korte reportages binnen de 2 weken na de sessie beschikbaar zullen zijn. Contacten van de foto’s van huwelijksreportages worden binnen de 4 weken aan het koppel via een weblink gestuurd zodat zij hieruit hun keuze kunnen maken.

Deze contacten / proefdrukken kunnen geenszins reeds worden gebruikt/gepubliceerd.  Indien de keuze niet binnen de drie maanden na het huwelijk wordt bezorgd kan Tiffo Design zelf een samenstelling doen als eindresultaat. Na bestelling van producten worden de levertijden meegedeeld aan de opdrachtgever. Tiffo Design kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen hierbij.

Annulering

Als de klant de opdracht annuleert, vormen de voorschotten de schadevergoeding, voor Tiffo Design

Voor huwelijken: annulering van de afspraak kan in onderling akkoord tot en met 9 maand voor de voorziene datum. Het eerste voorschot wordt dan echter niet terugbetaald. 

Bij annulering door het koppel vanaf 9 maand voor de huwelijksdatum die werd gekozen, rekenen wij de geplande prestaties aan als volgt 

tussen 9 en 6 maanden voor datum = 20% van goedkoopste pakket

tussen 6 en 3 maanden voor datum = 40 % van goedkoopste pakket 

tussen 3 maanden voor datum en de datum = 80 % van goedkoopste pakket


Voor een korte reportage wordt een schadevergoeding van 75 eur gerekend.

Indien de reportage wordt verplaatst kan dit voorschot ook hiervoor in aanmerking komen. 

Digitale bestanden 

Tiffo Design raadt de klant aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de bestanden aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden.

Bij levering van de bestanden is Tiffo Design niet verder verantwoordleijk voor archiveren van de bestanden. Niettemin tracht Tiffo Design de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden. 

Bij levering van de bestanden geeft Tiffo Design de klant de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, tenzij anders overeengekomen. De klant zal de foto’s die in het kader van deze overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €250,00 aangerekend per kopie per foto. Tiffo Design geeft de klant de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze overeenkomst zijn gemaakt. Tiffo Design is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de klant ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. 

Extra producten in pakket

Tiffo Design biedt soms een extra aan binnen een pakket. Indien deze extra niet gewenst is dan kan dit niet omgezet worden in een korting of andere.


vb Trash the Dress shoot

Een trash the dress shoot (inclusief bij bepaalde pakketten huwelijksfotografie) kan enkel plaatsvinden binnen de drie maanden na de huwelijksdatum en is exclusief in huwelijkskledij. Het is geenszins de bedoeling deze in andere kledij of voor een andere gelegenheid te gebruiken.


Grafische ontwerpen

Een ontwerp gemaakt gevraagd door de klant blijft eigendom van Tiffo Design en kan enkel gebruikt worden voor de overeengekomen opdracht. Extra ontwerpen voor derden (vb doopsuikerwinkel, weddingplanner …) worden in uurtarief aangerekend 

Exclusieve fotograaf 

Tiffo Design is, samen met alle vertegenwoordigers, werknemers en/of assistenten, de exclusieve fotograaf die door de klant wordt belast met het maken van een fotoreportage. Familie en vrienden mogen foto’s nemen tijdens een opdracht, op voorwaarde dat ze de fotograaf niet hinderen en geen foto’s nemen van personen die poseren voor de fotograaf. De klant is er zich van bewust dat wanneer familie en/of vrienden foto's nemen, zij regelmatig hierbij in het beeld van de fotograaf zullen staan. Tijdens een studioshoot is er toelating voor het maken van sfeerbeelden. 

Auteursrecht

Tiffo Design behoudt ten allen tijde het auteursrecht op de foto’s. Gebruik van de foto’s is vrij voor persoonlijk gebruik.  Voor commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig van de fotograaf. In bepaalde gevallen kan de fotograaf hiervoor een vergoeding vragen.  De fotograaf kan zich indien nodig beroepen op de wet op de auteursrechten.

Betalingsvoorwaarden

Korte reportages: bij reservatie van een shoot wordt een voorschot van 50 eur betaald. Bij bestelling wordt 50% van totaal bedrag betaald. Resterend gedeelte wordt betaald bij levering , contact via payconiq of mobile banking met QR code. Indien niet wordt overgeschreven binnen de 5 dagen na levering. 

Huwelijksreportages : er wordt bij reservatie een voorschot van 100 eur betaald via overschrijiving. 4 maanden voor het huwelijk wordt 50% van de volledige bestelling voldaan. Resterende bedrag wordt betaald bij oplevering, contant of met overschrijvingsbewijs /bankafschrift van het saldo. 

Elke factuur die niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 375 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

Prijs

De prijs overeengekomen op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd.  Eventuele prijsstijgingen hebben hierop geen invloed.

Kwaliteit

De fotograaf voert de opdracht steeds uit volgens de regels van de kunst, in samenspraak met de klant. De klant erkent evenwel de artistieke vrijheid die de fotograaf behoudt in het kader van de opdracht, die hem in staat moet stellen beelden af te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De klant erkent dan ook uitdrukkelijk dat eventuele klachten die betrekking hebben op de artistieke keuzes van de fotograaf, geen aanleiding kunnen geven tot enige vorm van vergoeding.

Sociale media

Tiffo Design geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De klant mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De klant gaat ermee akkoord om bij elke foto de fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.tiffodesign.be. Alle foto’s die door de fotograaf gemaakt worden voor de klant zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de fotograaf.

De klant gaat ermee akkoord dat de klant de fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

Publiciteit

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld geeft de klant, de fotograaf het recht om de foto’s, video’s of afgeleide producten te gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, tentoonstellingen en wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium, online of gedrukt.

Klachten

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

Overmacht

Bij ziekte of belet van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht met een gelijkaardige stijl. Wanneer de fotograaf hier niet in slaagt, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis portretshoot.

Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Akkoord

Wie een fotoshoot boekt bij Tiffo Design, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.